Miljöarbete


Solvalla värnar om miljön på alla områden och vårt miljöarbete präglas av ständig förbättring. Ta gärna del av vår miljöpolicy, miljömål, miljöaspekter samt miljö och energi.

VÅRT MILJÖARBETE


Miljöaspekter

En grundläggande del i vårt arbete för att förbättra vår miljöprestanda är att ha kunskap om hur vi påverkar miljön – Våra miljöaspekter. Vi har identifierat ett antal miljöaspekter inom vår verksamhet.

  • Energiförbrukning
  • Avfall
  • Gödsel
  • Råvaror
  • Kemikalier
  • Vattenanvändning
  • Transporter
  • Rutiner / kunskap
  • Övrig påverkan på omgivningen
  • Organisation

Varje miljöaspekt kan naturligtvis bestå av ett flertal olika delar. Energiförbrukning kan till exempel omfatta uppvärmning, belysning, drift av maskiner och fordon.


Miljö och energi

Vår mest betydande miljöaspekt är energianvändning i form av el- och värmeförbrukning. Vi använder i huvudsak miljöanpassad fjärrvärme för alla våra uppvärmningsbehov på Solvalla.

Under 2021 ökade den totala energiförbrukningen med ca 3% men det förklaras av att vi hade flera kök igång stora delar av året samt att det blev en väldigt kall avslutning på året vilket drar mycket energi för uppvärmning.

Den totala energiförbrukningen under 2020 minskade jämfört med 2019 och var ca totalt ca 2 000 000 kWh mindre än året innan. Det beror till stor del på att vi inte hade några publika lokaler och restauranger öppna under största delen av 2020 även om vi fortfarande körde travtävlingar hela tiden.


Var Miljöpolicy

Stockholms Travsällskap strävar efter att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan när det gäller inköp, avfalls- och gödselhantering samt energianvändning vid travtävlingar, andra evenemang, anläggningsskötsel och vid framtagning av varor och tjänster.

Miljöarbetet präglas av en ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan. Vi strävar efter att väga in miljöhänsyn i alla delar av verksamheten och där det är möjligt och rimligt, prioritera alternativ med lägre miljöbelastning. Stockholms Travsällskap ska följa miljölagstiftningen och andra miljökrav som samhället ställer vilka utgör basen i miljöarbetet.

Personal och aktiva vid Stockholms Travsällskap ska få, samt uppmuntras att söka, kunskap i miljöfrågor och hur de i sina respektive arbetsuppgifter kan bidra till att organisationens miljöbelastning minskar.


Våra miljömål

Som övergripande miljömål fokuserar vi på att få ner den totala energiförbrukningen och minska den negativa miljöbelastningen som den ger upphov till. Ett långsiktig mål är att bli en fossilfri anläggning.

Vi har för avsikt att under 2022 bl a installera en solcellsanläggning som beräknas kunna produceras ca 70-80 000 kwh el.


Kontaktperson

banner