Miljöarbete


Solvalla värnar om miljön på alla områden och vårt miljöarbete präglas av ständig förbättring. Ta gärna del av vår miljöpolicy, miljömål, miljöaspekter samt miljö och energi.

VÅRT MILJÖARBETE


Miljöaspekter

En grundläggande del i vårt arbete för att förbättra vår miljöprestanda är att ha kunskap om hur vi påverkar miljön – Våra miljöaspekter. Vi har identifierat ett antal miljöaspekter inom vår verksamhet.

· Energiförbrukning
· Avfall
· Gödsel
· Råvaror
· Kemikalier
· Vattenanvändning
· Transporter
· Rutiner / kunskap

Varje miljöaspekt kan naturligtvis bestå av ett flertal olika delar. Energiförbrukning kan till exempel omfatta uppvärmning, belysning, drift av maskiner och fordon.


Miljö och energi

Vår mest betydande miljöaspekt är energianvändning i form av el- och fjärrvärmeförbrukning. Vi använder i huvudsak miljöanpassad fjärrvärme för alla våra uppvärmningsbehov på Solvalla.

Energi 2022 2023 Diff i %Diff i kwh
  
EL Mwh35133257-7,3%-256000
  
Fjärrvärme Mwh70797049-0,4%-30000
  
Totalt 10592 10306 -2,7%-286000

VÅr Miljöpolicy

Stockholms Travsällskap strävar efter att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan när det gäller inköp, avfalls- och gödselhantering samt energianvändning vid travtävlingar, andra evenemang, anläggningsskötsel och vid framtagning av varor och tjänster.

Miljöarbetet präglas av en ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan. Vi strävar efter att väga in miljöhänsyn i alla delar av verksamheten och där det är möjligt och rimligt, prioritera alternativ med lägre miljöbelastning. Stockholms Travsällskap ska följa miljölagstiftningen och andra miljökrav som samhället ställer vilka utgör basen i miljöarbetet.

Personal och aktiva vid Stockholms Travsällskap ska få, samt uppmuntras att söka, kunskap i miljöfrågor och hur de i sina respektive arbetsuppgifter kan bidra till att organisationens miljöbelastning minskar.


Våra miljömål

Som övergripande miljömål fokuserar vi på att få ner den totala energiförbrukningen och minska den negativa miljöbelastningen som den ger upphov till. Ett långsiktigt mål är att bli en fossilfri anläggning.


Kontaktperson

banner